Program zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu

Nápověda

Vážení žadatelé, kvůli častým dotazům ohledně nákupu jednotlivých položek, na které byla přidělena dotace v rámci dotačního programu Vám předkládáme následující základní pravidla.

 

Níže uvedený soubor obsahuje popis jak postupovat při vyplnění elektronické žádosti o podporu.

Pozn. Pro otevření formátu PDF musíte mít nainstalovaný program Adobe Reader. Ten si můžete stáhnout zde.

 

Nejčastější důvody zamítnutí žádostí

 

FAQ - otázky a odpovědi

Musím vyplnit novou žádost do druhého kola?

Ano, žadatel, který se zúčastnil prvního kola a neuspěl, musí vyplnit novou žádost s novým ID. Nelze použít žádost z prvního kola dotačního programu ani v případě, že byla žádost zamítnuta z důvodů chybějících náležitostí.

 

Mohu se zúčastnit druhého kola dotačního programu?

Pokud žadateli byla v prvním kole přidělena dotace - nemůže již v druhém kole žádat o dotaci (zaslal by dvě žádosti, čímž by porušil Pravidla programu dle Článku 2 poslední odstavec).

Pokud žadateli nebyla v prvním kole přidělena dotace - může se zúčastnit druhého kola s novou žádostí.

Pokud nežádal v prvním kole - může se zúčastnit druhého kola.

 

Pokud jsem již dostal rozhodnutí a cena položky/položek se od doby vyplnění žádosti změnila, mohu nakoupit více kusů od jedné položky nebo jinou položku?

Žadatel se řídí striktně tím, co uvedl v žádosti. Počet položek, které jsou předmětem podpory v žádosti je maximální a nesmí být překročen.

V případě nižší ceny položky při jejím pořízení, než je cena uvedena v žádosti, nelze využít zbylé finanční prostředky na pořízení vyššího počtu této položky nebo jiné položky. Zbylé finanční prostředky (nedočerpané do plné výše přiznané dotace) je žadatel povinen nevyčerpané prostředky vrátit. Vrácení nevyčerpaných přidělených prostředků se řídí Článkem 7 písmeno g Pravidel programu.

V případě vyšší ceny za položku, se žadatel bude podílet na pořízení položky z vlastních finančních prostředků.

 

Co vše musím mít u sebe v případě kontroly?

Pro případ kontroly je nezbytné Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Pravidla programu a Žádost o přidělení dotace (možno vytisknout z aplikace), což činní ucelený dokument související s podporou.

 

Posouvají se termíny uvedené v Článku 7 pro druhé kolo dotačního programu?

Ve druhém kole došlo pro úspěšné žadatele k posunutí termínu uvedeného v rozhodnutí 2.a – „Položky, které jsou předmětem podpory, je příjemce povinen uhradit tak, aby do dne 30.11.2011 předložil Ministerstvu dopravy Čestné prohlášení …“.

Všechny ostatní termíny zůstávají stejné jako pro první kolo a žadatel se musí řídit pokyny, které jsou uvedeny v Rozhodnutí, Pravidlech programu a Dodatku k pravidlům programu.

 

Kdo může o podporu žádat?

Dopravce se sídlem nebo místem podnikání v České republice s koncesí pro předmět podnikání „silniční motorová doprava“ druh:

 • nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
 • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
 • vnitrostátní příležitostná osobní,
 • mezinárodní příležitostná osobní,
 • vnitrostátní veřejná linková 1),
 • vnitrostátní zvláštní linková,
 • mezinárodní linková,
 • mezinárodní kyvadlová.

Podrobnosti v Pravidlech v Článku 2

1) dopravce s licencí na provozování vnitrostátní veřejné linkové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, § 10 odst. 2 písm. b

 

Co je režim de minimis?

Jedná se o podporu malého rozsahu a pravidla pro čerpání podpory jsou obsaženy v Nařízení Evropské komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Každému podniku činnému v odvětví silniční dopravy může být poskytnuta částka 100 000 € v současném a dvou předchozích účetních obdobích (pro příjemce, kteří nejsou účetní jednotkou v současném a dvou předchozích kalendářních letech).

 

K jakému dni se přepočítává kurzu CZK/EUR?

Ke dni schválení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ Ministerstvem dopravy – aktuální kurz CZK/EUR je vyhlášen ECB v Úředním věstníku Evropské komise.

 

Jaká je maximální možná dotace?

Žadatel může požadovat dotaci dle počtu provozovaných vozidel uvedených v potvrzení o finanční způsobilosti žadatele dle následujícího rozdělení:

 • max. 10 000,- Kč na 1 vozidlo provozované pro přepravu zvířat a věcí s celkovou přípustnou hmotností od 3,5 do 12 tun,
 • max. 20 000,- Kč na 1 vozidlo provozované pro přepravu zvířat a věcí s celkovou přípustnou hmotností nad 12 tun,
 • max. 10 000,- Kč na 1 vozidlo provozované pro přepravu 9 a více osob.

Žadatel může získat dotace až do výše 100 000 €.

Podrobnosti v Pravidlech v Článku 3

 

Co vše je možné za poskytnutou dotaci pořídit?

Program obsahuje dva podprogramy zahrnující různé druhy položek, na které je dotace poskytována.

1. Podprogram na podporu vzdělávání

 • povinné pravidelné školení řidičů 2)
 • vstupní školení řidičů 2)
 • získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny
 • školení řidičů na defenzivní a ekonomickou jízdu
 • rekvalifikační kurzy zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení, rozšíření nebo prohloubení kvalifikace zaměstnanců související s výkonem dopravních služeb poskytovaných příjemcem dotace

2. Podprogram na podporu zvýšení efektivity a bezpečnosti silničního provozu

 • aplikací a vybavení pro zvýšení efektivity dopravy a podnikatelské činnosti žadatel, a to:
  • sledovací a komunikační systémy pro sledování a záznam pohybu dopravních prostředků
  • asistenční systémy řidičů a dispečerů pro zvýšení efektivity provozu
  • hardware a software pro optimalizaci vytížení vozidel, hodnocení a plánování tras
  • hardware a software pro stahování dat a analýzu informací z tachografů
  • software pro zlepšení a zkvalitnění ekonomické agendy podnikatelské činnosti
 • prostředků pro zvýšení bezpečnosti dopravních prostředků a poskytovaných dopravních služeb, a to:
  • pořízení výbavy ADR, která není pevně spojena s vozidlem
  • technické prostředky pro zabezpečení nákladu během přepravy
  • ochranné pomůcky pro řidiče
  • vybavení pro zajištění dopravních prostředků i nákladu proti krádežím
  • prvky pasivní a aktivní bezpečnosti (např. reflexní značení vozidel)
  • pořízení sněhových řetězů
  • pořízení zimní výbavy vozidel, vč. pořízení pneumatik vhodných pro provoz v zimních podmínkách (tzv. M+S)

Podrobnosti v Pravidlech v Článku 4

2) dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Bude mi uhrazena celá pořizovací cena?

Dotaci je možné poskytnout až do výše 100 % způsobilých výdajů. V případě, že cena pořizované položky je vyšší než podpora, na kterou má žadatel nárok, bude žadatel pořízení spolufinancovat.

Tzn.: dopravce provozuje 1 vozidlo pro přepravu zvířat a věcí s celkovou přípustnou hmotností od 3,5 do 12 tun. Má tudíž nárok na dotaci 10 000,- Kč. Cena pořizované položky je však 20 000,- Kč. Žadateli může být tedy poskytnuta podpora 50% způsobilých výdajů (tedy 10 000,- Kč).

1. Podprogram na podporu vzdělávání

Podpora na způsobilé výdaje na vzdělávání 1 osoby může činit maximálně 20 000,- Kč bez DPH.

Tzn.: dopravce může zajistit pro své zaměstnance školení, kdy způsobilé výdaje za jednu osobu nepřesáhnou částku 20 000,- Kč bez DPH.

2. Podprogram na podporu zvýšení efektivity a bezpečnosti silničního provozu

Za způsobilý výdaj dle tohoto podprogramu se považuje pořizovací cena jedné aplikace, vybavení nebo prostředku bez DPH, bez technického zhodnocení, jež nepřevyšuje:

 • u pořízení vybavení a prostředků 40 000,- Kč (bez DPH)
 • u pořízení softwaru a aplikace 60 000,- Kč (bez DPH).

Tzn.: způsobilé výdaje za pořízení např. výbavy ADR mohou činit maximálně 40 000,- Kč bez DPH, bez technického zhodnocení – nebudou pevnou součástí vozidla, čímž by zhodnotily jeho cenu.

Podrobnosti v Pravidlech v Článku 4

 

Pro jaký rok má být platné Potvrzení o finanční způsobilosti?

Vzhledem k platnosti Potvzení o finanční způsobilosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravce, může žadatel doložit potvrzení i pro rok 2009, pokud ještě nemá vydané pro rok 2010 (dopravce prokazuje finanční způsobilost příslušnému dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího).

 

Který dokument musí být opatřen ověřeným podpisem?

Ověřeným podpisem žadatele (statutární zástupce) musí být opatřen formulář Žádost o poskytnutí dotace, který si žadatel vytiskne po uzavření žádosti.

 

Do kdy mohu žádost podávat?

V současné době je I. i II. kolo programu uzavřeno pro přijímání žádostí z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků na dotační program.

 

Cenou v místě a čase obvyklou se rozumí cena v době podání žádosti nebo pořízení položky?

Cena v místě a čase obvyklá je cenou při pořízení položky. Žadatel musí pro potřeby kontroly doložit účelnost vynaložených prostředků, tj. i jejich pořízení za obvyklé ceny. Pro kontroly čerpání přidělených prostředků žadatel předkládá následující dokumenty: Rozhodnutí o přidělení dotace, Žádost o dotaci a Pravidla programu.

 

Je možné pořizovat i protektorované pneu za předpokladu, že dezén bude M+S?

Pravidla programu stanovují, že je možné pořízení pneumatik vhodných pro provoz v zimních podmínkách (tzv. M+S). Pořízení protektorované pneu není v rozporu s pravidly programu pokud pořízené pneumatiky (a ostatní prostředky) odpovídají položkám uvedeným v žádosti.

 

Co se musí uvádět do čestného prohlášení, které musím do konce října dodat?

V současné době se připravuje elektronický formulář, do kterého úspěšní žadatelé vyplní pořízené položky a následně jim budou vygenerovány veškeré dokumenty, které musí předložit správci programu (Ministerstvu dopravy). Formulář bude na těchto webových stránkách uveřejněn v průběhu září.

Do formuláře příjemce uvede skutečný počet pořízených položek, které byly předmětem podpory v žádosti a skutečnou pořizovací cenu položek.

 

V případě, že nemohu pořídit přesně ten prostředek, který jsem uvedl žádosti, mohu peníze použít na jiný prostředek?

Ne, žadatel se řídí tím, co uvedl v žádosti. Do formuláře poté vyplní název pořízené položky (zejména však název s tím, že není nutná podrobná specifikace daného výrobku).

Přihlášení

Copyright © 2021  Ministerstvo dopravy
frantisek.vomacka@cdv.cz