Program zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu

Vážení žadatelé,

bylo dokončeno vytvoření formuláře, do kterého úspěšní příjemci podpory vyplní seznam pořízených položek za poskytnuté finanční prostředky v rámci programu zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu.

Formulář je přístupný po přihlášení do aplikace (Váš e-mail a heslo, které jste použili při vyplňování žádosti), ve které příjemce vyplní pořízené položky za poskytnutou finanční podporu. K ulehčení vyplnění formuláře k čestnému prohlášení byl vytvořen návod:

Po vyplnění je nutné formulář uzavřít, stejně jako tomu bylo u žádosti. Poté bude vygenerován soubor PDF s čestným prohlášením (dle rozhodnutí bod 2.a), příloha 5a vyhlášky č. 52/2008 Sb. (dle rozhodnutí bod 2.b) a informační list s údaji o bankovním spojení, na který má být do 15.12.2011 poukázána automaticky vypočtená výše nevyčerpaných finančních prostředků. Vytištěné a statutárním zástupcem podepsané dokumenty (čestné prohlášení a přílohu 5a) předloží příjemce podpory správci programu (Ministerstvu dopravy) do data uvedeného v rozhodnutí (příjemci z I. kola do 31.10.2011, příjemci z II. kola do 30.11.2011) v uzavřené obálce označené nápisem:
„Program zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu, Čestné prohlášení – NEOTVÍRAT“

Adresa:
Ministerstvo dopravy
Podatelna
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

Příjemce se musí řídit pokyny, které jsou uvedeny v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v pravidlech programu a v dodatku k pravidlům programu.

Pozn. Přílohu 5a je nutné v případě fyzických osob podepsat jak v místě "Sestavil" tak i "Kontroloval"!

Doklady o zaplacení (faktury, účtenky atd.) příjemce podpory nezasílá spolu s uvedenými dokumenty, uschová je pro případnou kontrolu.

Informace o úspěšných žadatelích I. a II. kola dotačního programu:

Informace o rozdělení alokovaných finančních prostředků:

Program zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu

V rámci Programu zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu bude poskytována přímá podpora tuzemským dopravcům ve výši 300 mil. Kč s cílem zvýšení bezpečnosti silničního provozu, kvalifikace zaměstnanců, efektivity provozu dopravních prostředků, zabezpečení nákladu během přepravy a snížení škodlivých emisí na jednotku dopravního výkonu. Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace v rozsahu podpory malého rozsahu, tzn. v režimu de minimis (maximální celková částka poskytnutá jednotlivému podniku nesmí přesáhnout částku 2 400 000 Kč).

Maximální požadovaná dotace žadatele se odvíjí od počtu provozovaných vozidel příslušné kategorie uvedené v potvrzení o finanční způsobilosti, jež je součástí předkládaných dokumentů.

Program je rozdělen do dvou podprogramů:

  1. Podprogram na podporu vzdělávání
  2. Podprogram na podporu zvýšení efektivity a bezpečnosti silničního provozu

V podprogramech jsou specifikovány jednotlivé položky, které jsou předmětem podpory. Dotace může být poskytnuta až do výše 100% způsobilých výdajů.

Předkládané dokumenty při žádosti o dotaci:

  1. Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm žadatel zapsán, ne starší než 90 kalendářních dnů.
  2. Kopii výpisu ze živnostenského rejstříku, ne starší než 90 kalendářních dnů, jenž osvědčuje udělení koncese k provozování silniční motorové dopravy.
  3. Čestné prohlášení žadatele, že proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení a není v likvidaci. – Automaticky vygenerováno při vyplnění elektronického formuláře
  4. Čestné prohlášení žadatele, že má vypořádané všechny závazky po datu jejich splatnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení a celní správě. - Automaticky vygenerováno při vyplnění elektronického formuláře
  5. Prohlášení žadatele o jakýchkoli dalších podporách de minimis, které žadatel obdržel v současném a v předchozích dvou účetních obdobích (a pro příjemce, kteří nejsou účetní jednotkou v současném a dvou předchozích kalendářních letech) a o tom, že nečerpal podporu z jiných místních, regionálních či vnitrostátních rozpočtů nebo rozpočtů Evropské unie za účelem pokrytí týchž způsobilých výdajů. - Automaticky vygenerováno při vyplnění elektronického formuláře
  6. Kopii posledního platného potvrzení o finanční způsobilosti (ne starší než pro rok 2010) vydaného příslušným dopravním úřadem.
  7. Vyplněný elektronický formulář Žádosti o dotaci s identifikačními údaji a s položkami, které jsou předmětem podpory, a s ověřeným podpisem žadatele nebo podpisem fyzické nebo právnické osoby pověřené plnou mocí.
  8. Kopii plné moci, v případě podání žádosti zplnomocněnou osobou.

Výsledky dotačního programu

Přihlášení

Copyright © 2022  Ministerstvo dopravy
frantisek.vomacka@cdv.cz